بازی پازلرتبه بندی

جنون آور:
 1.    8:29     Kennedy Rose
 2.    8:29     Kennedy Rose
 3.    8:29     Kennedy Rose
 4.    8:29     Kennedy Rose
 5.    8:29     Kennedy Rose
خیلی سخت:
 1.    4:10     Kennedy Rose
 2.    4:10     Kennedy Rose
 3.    4:10     Kennedy Rose
 4.    4:10     Kennedy Rose
 5.    4:10     Kennedy Rose
سخت:
 1.    1:24     Kennedy Rose
 2.    1:24     Kennedy Rose
 3.    1:24     Kennedy Rose
 4.    1:24     Kennedy Rose
 5.    1:24     Kennedy Rose
معمولی:
 1.    0:28     Kennedy Rose
 2.    0:28     Kennedy Rose
 3.    0:28     Kennedy Rose
 4.    0:28     Kennedy Rose
 5.    0:28     Kennedy Rose
آسان:
 1.    0:08     Kennedy Rose
 2.    0:08     Kennedy Rose
 3.    0:08     Kennedy Rose
 4.    0:08     Kennedy Rose
 5.    0:08     Kennedy Rose